فرزند ارشد ناصرالدین شاه را که با شکارهای خود منجر به انقراض حیوانات ایرانی شد.
ظل السطان این پسر ناصرالدین شاه باعث انقراض گونه های متفاوت جانوری ایران شد!

به گزارش پیارم حاجی آباد صاحب این تصویر که می‌بینید، ظل‌السطان فرزند ارشد ناصرالدین شاه است. در همه نقاط جهان این پسر ارشد است که به پادشاهی می‌رسد اما به دلیل اینکه مادر ظل‌السلطان از خاندان قجری نبود پادشاهی قاجار به او نرسید. این فرد با شکارهای بی رویه خود در ایران باعث انقراض گونه‌های جانوری زیادی در ایران از جمله ببر خزر، پلنگ ایرانی، گوزن ایرانی، شوکا و گاومیش وحشی شد.

 

 

 

۲۰۲۴