معاون نظارت مجلس شورای اسلامی متن کامل گزارش نظارتی مجلس از عملکرد سه ماه اول دولت روحانی را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد.     حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به آماده شدن گزارش نظارتی مجلس از عملکرد سه ماه اول دولت روحانی، متن کامل این گزارش را ...

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی متن کامل گزارش نظارتی مجلس از عملکرد سه ماه اول دولت روحانی را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد.

خبرگزاری فارس: متن کامل گزارش نظارتی مجلس از عملکرد ۳ ماه اول دولت روحانی

 

 

حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به آماده شدن گزارش نظارتی مجلس از عملکرد سه ماه اول دولت روحانی، متن کامل این گزارش را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد.

متن کامل این گزارش

معاونت نظارت

اطالع رسانی از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی

دوره نهم، سهماهه دوم از اجالسیه دوم

)۱۳۱۲/۱/۶ تا ۱۳۱۲/۶/۱(

۱٫ نظارت بر ابالغ و انتشار قوانین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

۲٫ نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئوالن و دستگاههای اجرایی ………………………………………………………………………………………………….. ۲

۳٫ تذکر به وزرا و رئیس جمهور ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۴٫ سؤال از وزرا و رئیس جمهور ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۵٫ تحقیق و تفحص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۶٫ رأی اعتماد به وزرا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۷٫ حضور وزرا و مسئوالن اجرایی در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارش و تبادل نظرات …………………………………………………………………. ۷

۸٫ قرائت گزارشهای واصله ازدستگاهها و سازمانها در صحن علنی ………………………………………………………………………………………………….. ۸

۹٫ تطبیق مصوبات دولت با قوانین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱۱٫ نظارت بر شوراها، مجامع و هیئتها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱۱٫ رسیدگی به شکایات مردم در کمیسیون اصل نودم )۹۱( قانون اساسی ……………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱۲٫ موارد ارجاعی از ریاست و هیأت رئیسه مجلس و موضوعات خاص نظارتی ……………………………………………………………………………………… ۱۴

نت نظارت

معاو

۱

م الل ّ

بس

م

یم

ح

ر

ا

من

ح

ر

ا

خالصه مطالب:

مهمترین محورهای این مجموعه شامل امور نظارتی مجلس نهم در سه ماهه دوم از اجالسیه دوم )از ۱۳۹۲/۶/۱ تا ۱۳۹۲/۹/۶ و همزمان با آغاز دولت

یازدهم( عبارتند از:

۱- نظارت بر ابالغ و انتشار قوانین:

از مجموع ۱۷ قانون ابالغ شده در بازه زمانی فوق، رئیسجمهور ۳ قانون را در مهلت قانونی پنج روزه و ۸ قانون را با تأخیر ابالغ نموده است.

۲- نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئوالن و دستگاههای اجرایی:

پایش مصوبات دولت حکایت از آن دارد که هنوز آئیننامههای مربوط به ۵۲ قانون مصوب مجلس هشتم و نهم تصویب نشده است.

۳- تذکر نمایندگان به وزرا و رئیسجمهور:

نمایندگان مجلس نهم از اول شهههریور تا ۱۳۹۲/۹/۶ جمعاً ۱۴۲۹ مرتبه به وزرا و رئیسجمهور تذکر دادهاند که از آن میان رئیس جمهور مخاطب

بیشههترین تذکر )۲۲۲ فقره( و وزیر اطالعات و وزیر ورزش و جوانان مخاطب کمترین تذکر )۵ فقره( بودهاند. )تذکر به وزارتخانههای فاقد وزیر در سههه ماهه

مذکور به رئیس جمهور منعکس شده است که علت اصلی باال بودن میزان آن است(

۴- سؤال نمایندگان از وزرا:

در بازه زمانی این گزارش اعضای هیئت وزیران مخاطب ۲۷۷ سؤال نمایندگان دوره نهم بودهاند. این سؤاالت بنابه احکام آئین نامه داخلی برای بررسی

مقدماتی به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع شده و تحت رسیدگی است. وزیر راه و شهرسازی با ۴۳ سؤال مخاطب بیشترین سؤال بوده و وزیر

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ۲ سؤال مخاطب کمترین بوده است.

۵- تحقیق و تفحص:

در مدت فوق در مجموع ۹ تقاضهای تحقیق و تفحص جدید به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است. تقاضاها به شرح جدول مندرجات این گزارش در

دسهتور کار کمیسهیون ها یا صهحن علنی قرار دارد. مجموع درخواسهت های تحقیق و تفحص واصهل شهده از ابتدای دوره نهم ۶۹ درخواست و در مقایسه با

مجالس قبلی بیسابقه است.

۶- رای اعتماد به وزرا:

مجلس شههورای اسههالمی در این مدت صههالحیت ۵ وزیر پیشههنهادی دولت یازدهم برای تصههدی سههه وزارتخانه را بررسههی کرد که سههرانجام در تاریخ

۱۳۹۲/۸/۲۶ با اعتماد نمایندگان به آقای گودرزی، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، کابینه یازدهم تکمیل شد.

۷- حضور وزرا و مسئوالن اجرایی در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارش و تبادل نظرات:

در اجرای اصل ۷۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ آئین نامه داخلی، آقای دکتر ظریف وزیر امورخارجه مورخ ۱۳۹۲/۹/۶، در صحن علنی مجلس حاضر شد و

به ارائه گزارشهی در خصوص» مذاکرات و توافقات حاصله بین جمهوری اسالمی ایران و گروه ۵+۱« پرداخت و تعدادی از نمایندگان نیز دیدگاهها و سؤاالت

خود را مطرح کردند.

۸- قرائت گزارشهای واصله از دستگاهها و سازمانها در صحن علنی:

در مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۳ گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شهورای اسهالمی درخصهوص مسائل اساسی کشور، حوزههای بخشی و فرابخشی و همچنین

اصالح مدیریت بخش عمومی در صحن علنی قرائت گردید.

۹- تطبیق مصوبات دولت با قوانین:

دفتر اجرایی هیئت گزارش عملکرد این دوره را برای درج در این گزارش ارائه نکرده است.

۱۱- نظارت بر شوراها، مجامع و هیئتها: به شرح گزارش

۱۱- رسیدگی به شکایات مردم در کمیسیون اصل نودم )۹۱( قانون اساسی:

از ۱۳۹۲/۶/۷ تا مورخ ۱۳۹۲/۹/۶تعداد ۷۸۱ فقره شهکایت در کمیسهیون اصهل نودم ثبت و در جلسات کمیسیون و کمیتههای چهارگانه رسیدگی

شده یا در حال رسیدگی است.

۲

۱۲- موارد ارجاعی از ریاست و هیات رئیسه مجلس و موضوعات خاص نظارتی:

عالوه بر امور جاری، معاونت نظارت ۱۲مورد ارجاعی ریاست و هیات رئیسه مجلس و موضوعات نظارتی خاص را پیگیری و گزارش نموده است.

معاونت نظارت

مجلس شورای اسلامی

۳

۱٫ نظارت بر ابالغ و انتشار قوانین )در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی و ماده اول قانون مدنی و تبصره آن(

یکی از وظایف معاونت نظارت، پایش عملکرد رئیسجمهور در ابالغ قوانین و ارائه گزارشهای نوبهای از این نظارت است. از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱ تا ۶ آذر ماه

۱۳۹۲، جمعاً ۱۷ قانون به رئیس جمهور ابالغ شده است. رئیس جمهور ۳ فقره از این قوانین را در مهلت قانونی پنج روزه )مذکور در ماده اول قانون مدنی( و ۸

قانون را با تأخیر به روزنامه رسمی ابالغ کرده است. مجموع تأخیرهای رئیس جمهور در ۱۳ قانون، ۷۲ روز است. وضعیت قوانین ابالغ شده در سه ماهه مذکور

به شرح زیر است:

ردیف

عنوان قانون تاریخ تصویب

تاریخ ابالغ به

رئیس جمهور

تاریخ ابالغ به

روزنامه رسمی

روزهای تأخیر

رئیسجمهور

تاریخ انتشار در

روزنامه رسمی

۱

قانون پیگیری حقوقی- سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد

۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران

۱۳۹۲/۱۶/۲۷ — ۱۳۹۲/۱۶/۲۴ ۱۳۹۲/۱۶/۱۹ ۱۳۹۲/۱۶/۱۱

۱۳۹۲/۱۷/۱۱ ۴ ۱۳۹۲/۱۷/۱۸ ۱۳۹۲/۱۶/۳۱ ۱۳۹۲/۱۶/۱۱ کشور عالی آموزش مراکز و دانشگاهها در دانشجو پذیرش و سنجش قانون ۲

۱۳۹۲/۱۷/۲۳ ۴ ۱۳۹۲/۱۷/۱۸ ۱۳۹۲/۱۶/۳۱ ۱۳۹۲/۱۶/۱۲ کشور صنفی نظام قانون اصالح قانون ۳

۴

قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری

اسالمی ایران

۱۳۹۲/۱۸/۱۶ ۵ ۱۳۹۲/۱۸/۱۱ ۱۳۹۲/۱۷/۲۱ ۱۳۹۲/۱۶/۳۱

۱۳۹۲/۱۸/۱۶ ۵ ۱۳۹۲/۱۸/۱۱ ۱۳۹۲/۱۷/۲۱ ۱۳۹۲/۱۶/۳۱ بدسرپرست و بیسرپرست نوجوانان و کودکان از حمایت قانون ۵

۶

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی

دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

۱۳۹۲/۱۸/۱۶ ۵ ۱۳۹۲/۱۸/۱۱ ۱۳۹۲/۱۷/۲۱ ۱۳۹۲/۱۷/۱۲

۱۳۹۲/۱۸/۱۶ ۵ ۱۳۹۲/۱۸/۱۱ ۱۳۹۲/۱۷/۲۱ ۱۳۹۲/۱۷/۱۳ ایثارگران به رسانی خدمات جامع قانون )۳۹( ماده )۲( تبصره اصالح قانون ۷

۸

قانون اصالح بند )۳( ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در

دورههای تحصیالت تکمیلی و تخصصی

۱۳۹۲/۱۸/۱۶ ۴ ۱۳۹۲/۱۸/۱۱ ۱۳۹۲/۱۷/۲۲ ۱۳۹۲/۱۷/۱۱

۹

قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده )۱۷( قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین

حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش

۱۳۹۲/۱۸/۲۱ — ۱۳۹۲/۱۸/۱۸ ۱۳۹۲/۱۸/۱۴ ۱۳۹۲/۱۷/۱۴

۱۱

قانون تفسیر بند )ب( ماده )۴۴( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی

ایران

۱۳۹۲/۱۸/۱۶ — ۱۳۹۲/۱۸/۱۱ ۱۳۹۲/۱۷/۲۷ ۱۳۹۲/۱۷/۱۷

۱۱

قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده

اند

۱۳۹۲/۱۸/۲۵ ۱۱ ۱۳۹۲/۱۸/۲۱ ۱۳۹۲/۱۸/۱۶ ۱۳۹۲/۱۷/۱۷

۱۲ قانون الحاق یک تبصره به ماده )۳( قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه ۱۳۹۲/۱۸/۲۵ ۱۳۹۲/۱۷/۳۱

مهلت ابالغ در مورخ

به ۱۳۹۲/۱۸/۳۱

اتمام رسیده است

۶

تا مورخ ۱۳۹۲/۱۹/۱۶ در

روزنامه رسمی منتشر

نشده است

۱۳

قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران و وزارت کشور

فدراسیون روسیه

۱۳۹۲/۱۸/۲۵ ۱۳۹۲/۱۸/۱۱

مهلت ابالغ در مورخ

به ۱۳۹۲/۱۸/۳۱

اتمام رسیده است

۶

تا مورخ ۱۳۹۲/۱۹/۱۶ در

روزنامه رسمی منتشر

نشده است

۱۴ قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاریهای اقتصادی )اکو ( ۱۳۹۲/۱۸/۲۵ ۱۳۹۲/۱۸/۱۲

مهلت ابالغ در مورخ

به ۱۳۹۲/۱۸/۳۱

اتمام رسیده است

۶

تا مورخ ۱۳۹۲/۱۹/۱۶ در

روزنامه رسمی منتشر

نشده است

۱۵ قانون اصالح موادی از قانون معادن و اصالحات بعدی آن ۱۳۹۲/۱۸/۲۵ ۱۳۹۲/۱۸/۱۴

مهلت ابالغ در مورخ

به ۱۳۹۲/۱۸/۳۱

اتمام رسیده است

۶

تا مورخ ۱۳۹۲/۱۹/۱۶ در

روزنامه رسمی منتشر

نشده است

۱۶ قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۹۲/۱۸/۲۵ ۱۳۹۲/۱۸/۱۴

مهلت ابالغ در مورخ

به ۱۳۹۲/۱۸/۳۱

اتمام رسیده است

۶

تا مورخ ۱۳۹۲/۱۹/۱۶ در

روزنامه رسمی منتشر

نشده است

۱۷ قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی پست و مخابرات ۱۳۹۲/۱۹/۱۵ ۱۳۹۲/۱۸/۱۹

مهلت ابالغ در مورخ

به ۱۳۹۲/۱۹/۱۱

اتمام میرسد

— —

در سه ماهه اول از اجالسیه دوم از مجموع ۱۱ قانون ابالغ شده، رئیسجمهور وقت تنها ۲ مورد را در مهلت قانونی پنج روزه برای ابالغ قانون رعایت کرده بود.

۴ قانون با تأخیر ابالغ شده و ۴ قانون با توجه به گذشت زمان زیاد نهایتاً توسط رئیس مجلس شورای اسالمی به روزنامه رسمی ابالغ شده بود. بدین ترتیب با

توجه به افزایش ۷۱ درصدی ابالغ قوانین به رئیسجمهور در دوره جدید، میزان تأخیر در ابالغ قوانین به طور متوسط ۵۵% کاهش داشته

است.

۴

۲٫ نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئوالن و دستگاههای اجرایی

۲- الف( نظارت بر عملکرد هیئت وزیران در خصوص تهیه و تصویب آئین نامههای اجرایی و سایر مقررات تصریح شده در قوانین

مجلس شورای اسالمی، از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱ تا ۶ آذر ماه ۱۳۹۲، ضمن وضع قوانین مختلف، به ضرورت تهیه و تصویب ۴ فقره آئیننامه اجرایی و سایر انواع

مقررات توسط هیئت وزیران حکم کرده است. مهلت تصویب ۱ مقرره الزمالتصویب به پایان است. ضمن اینکه مجلس شورای اسالمی، از ابتدای دوره نهم تا

۶ آذر ماه ۱۳۹۲، به ضرورت تهیه و تصویب ۴۵ مقرره حکم کرده است که میزان تأخیر دولت در تصویب این مقررات ۲۱۴ ماه میباشد. توضیح اینکه این میزان

تأخیر ناشی از عملکرد دولت دهم در عدم تصویب مقررات الزم التصویب در زمان مقرر است.

فهرست قوانینی که از ابتدای دوره نهم مجلس تاکنون همه یا برخی از مقرراتشان تصویب نشده به این شرح است:

ردیف

قانون تاریخ تصویب ماده/ تبصره

۱

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و

اصالح ماده )۱۱۴( قانون مالیاتهای مستقیم

)۱۶( و )۱۳( مواد ۱۳۹۱/۵/۱

۲

قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حقالتدریس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به رسمی و

پیمانی

واحده ماده )۳( تبصره ۱۳۹۱/۵/۸

۳ قانون اصالح قانون دریایی ایران ۱۳۹۱/۸/۱۶ تبصره )۱( ماده )۴( و مواد )۲۶( و )۴۶(

۴ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران

۱۳۸۵/۶/۵

)تائید مجمع:

)۱۳۹۱/۱۱/۲

مواد )۱۲( ،)۱۱(، تبصره ماده )۲۱(، تبصره )۱( ماده )۲۴(،

،)۶۴( ماده )۲( تبصره ،)۶۱( ،)۴۵( ماده )۲( تبصره ،)۳۲(

تبصره ماده )۶۶(، تبصره )۲( ماده )۶۷(، تبصره ماده

)۷۵( ،)۶۹( ،)۶۸(

۵ قانون اصالح قانون سرباز قهرمان ۱۳۹۱/۱۱/۳ ماده واحده

۶ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ ماده )۵(

۷ قانون تامین کاالهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر ۱۳۹۲/۳/۸ تبصره ماده واحده

۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور ۱۳۹۲/۳/۱۹

،)۳۸-۱( جزء ،)۲۷-۵( جزء ،)۸( بند )۲( تبصره ،)۴( بند

تبصره )۵( بند )۴۲(، بند )۹۱(، جزء )۱۲۶-۴( و بند

)۱۳۴(

۹ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور ۱۳۹۲/۱۶/۱۱ ماده )۹(

۱۱ قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور ۱۳۹۲/۱۶/۱۲ تبصره ماده )۴۷(

۱۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست ۱۳۹۲/۱۶/۳۱ مواد )۲۲( و )۳۶(

قابل ذکر است براساس قوانین مصوب دوره هشتم مجلس شورای اسالمی، دولت موظف به تهیه تعداد ۳۱۸ آییننامه بوده است که ۱۵۹ مورد از آنها تاکنون

تهیه نشده است. همچنین از تعداد ۸۳ آییننامه مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه تعداد ۴۱ مورد هنوز تهیه نشده است.

۲- ب( گزارشهای نظارتی کمیسیونها )در اجرای تبصره یک بند ۷ ماده ۴۹ آئین نامه داخلی(

ماده ۴۹ آئیننامه داخلی یکی از وظایف کمیسیونها را ارائه گزارشهای موردی و ساالنه از عملکرد دستگاهها و نحوه اجرای قوانین میداند. در بازه زمانی فوق،

دو گزارش از کمیسیونهای مجلس نهم در صحن علنی قرائت شد.

ردیف

موضوع گزارش کمیسیون گزارش دهنده

جلسه علنی

شماره تاریخ

۱ ۱ نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و

نظارت بر اجرای اصل )۴۴( قانون اساسی

۱۳۹۲/۱۷/۱۷ ۱۳۵

۱۳۹۲/۱۷/۳۱ ۱۴۲ عمران کمیسیون هرمزگان استان ۹۲/۲/۲۱ و بلوچستان و سیستان استان ۹۲/۱/۲۷ ،بوشهر استان ۹۲/۱/۲۱ مورخ زلزلههای ۲ ۲

۲- ج( گزارش کمیسیونها از نظارت بر عملکرد مسئوالن اجرایی کشور )در اجرای ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی(

از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱ الی ۱۳۹۲/۹/۷، دو درخواست از سوی نمایندگان برای اعمال ماده )۲۳۶( آییننامه داخلی به هیئت رئیسه تقدیم شده است. موضوع این دو

درخواست »اینترنت و فضای مجازی« و »ابعاد مختلف و کارکردهای ماهواره« بوده و انطباق یا مغایرت این دو درخواست با ماده ۲۳۶، در هیئت رئیسه در حال

بررسی است.

۳٫ تذکر به وزرا و رئیس جمهور )در اجرای ماده ۲۱۸ آئین نامه داخلی(

۵

از مورخ ۱۳۹۲/۶/۱ الی ۱۳۹۲/۹/۷ در مجموع، نمایندگان جمعاً ۱۴۲۹ مرتبه به اعضای هیئت وزیران دولت یازدهم تذکر دادهاند. )ازآنجا که انتخاب سه وزیر

کابینه یازدهم به تأخیر افتاد، در فاصلهای که این وزارتخانهها به صورت سرپرستی اداره میشد، تذکرات مربوط به این وزارتخانهها به رئیس جمهور ارسال شده

۱ است( و بدین ترتیب رئیس جمهور بیشترین و وزرای اطالعات و ورزش و جوانان، کمترین تذکر را دریافت کردهاند.

بررسی مقایسهای عملکرد نظارتی

مجلس بین سهماهه اول و دوم اجالسیه دوم در موضوع تذکر نشان میدهد میزان تذکر نمایندگان به وزرا و رئیس جمهور ۳۵% افزایش یافته

است.

فراوانی تذکرات هریک از اعضای هیئت وزیران به شرح جدول و نمودار ذیل است:

تعداد

تذکردهندگان

موضوع دارای بیشترین تذکردهنده

تعداد کل

تذکرات

ردیف سمت

۸۶

تسریع در تشکیل کارگروه تخصصی دولت در خصوص علت خشک شدن درختان بلوط در استانهای واقع در

منطقه زاگرس و ارسباران

۲۲۲ رئیسجمهور ۱

۲ وزیر آموزش و پرورش ۲۱ تسریع در استخدام نیروهای شرکتی ، حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی ۵

۳ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ۱۸ — —

۴ وزیر اطالعات ۵ جلوگیری از تعطیلی شعب شرکت بخش داروی رازی در شهرستانهای گناباد، قم و گرگان ۱۵

۵ وزیر امور اقتصادی و دارائی ۶۷ توضیح علت صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص لغو معافیت مالیاتی برای صادر کنندگان کاال ۳۶

۶ وزیر امور خارجه ۳۱ توضیح در خصوص نحوه انجام مذاکرات هسته ای با گروه ۶ ۱+۵

۹۴ تسریع در احداث و تجهیز درمانگاه و بیمارستان در حوزههای انتخابیه ۳۳

وزیر بهداشت، درمان و آموزش

۷ پزشکی

۸ وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ۶۱ تسریع در انتقال سهام و بدهیهای صندوق بازنشستگی فوالد کشور ۲۴

۹ وزیر جهاد کشاورزی ۹۵ جلوگیری از واردات برنج خارجی تا پایان زمان توزیع محصول تولید داخل ۹۱

۱۱ وزیر دادگستری ۱۱ — —

۱۱ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۸ — —

۱۲ وزیر راه وشهرسازی ۲۱۱ تسریع در اجرای طرحهای احداث و بهسازی جادههای روستایی و شهری ۱۸۱

۱۳ وزیرصنعت،معدن وتجارت ۱۳۳ تسریع در انتقال سهام و بدهیهای صندوق بازنشستگی فوالد کشور ۲۴

۱۴ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۱۶ پرهیز از انتصاب افراد نامناسب در مناصب مدیریتی وزارتخانه ۷۹

۱۵ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ۴۵ توضیح علت چاپ مطلب توهین آمیز در روزنامه بهار ۳۱

۱۵

تسریع در اجرای بندهای ۷۳ و ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در خصوص دریافت عوارض غیر قانونی

توسط شهرداری تهران

۱۶ وزیر کشور ۱۱۱

۱۷ وزیر نفت ۷۹ تسریع در گازرسانی به مناطق حوزههای انتخابیه ۵۱

۱

– از آنجا که در زمان تهیه این گزارش، از اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان تنها ۱۱ روز گذشتهاست، تعداد تذکرات نمایندگان به وی با سایرین مقایسه نمیشود.

۵ ۵ ۸ ۱۱ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۳۰ ۴۵ ۶۱ ۶۷ ۷۹ ۹۴ ۹۵ ۱۱۰

۱۳۳

۲۰۰ ۲۱۰ ۲۲۲

مقایسه تعداد تذکرات نمایندگان مجلس نهم به هر یک از مسئوالن اجرایی کشور

۱۳۱۲/۱/۷ الی ۱۳۱۲/۶/۱ از

۶

تعداد

تذکردهندگان

موضوع دارای بیشترین تذکردهنده

تعداد کل

تذکرات

ردیف سمت

۱۸ وزیر نیرو ۲۱۱ جلوگیری از افزایش نرخ انشعاب برق ۶۵

۱۹ وزیر ورزش و جوانان ۵ — —

۴٫ سؤال از وزرا و رئیس جمهور )در اجرای اصل ۸۸ قانون اساسی و ماده ۲۱۹ آئین نامه داخلی(

از مورخ ۱۳۹۲/۶/۱ الی ۱۳۹۲/۹/۷ در مجموع ۲۷۷ سؤال به هیئت رئیسه تقدیم شده است. از این تعداد، ۲۷۴ سؤال به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شده و

۳ سؤال برای تعیین کمیسیون ذیربط در اختیار هیات رئیسه است.

از مجموع سؤاالت ارجاعی به کمیسیونها، ۲۸ سؤال در مراحل مختلف خاتمه یافته )۲۴ انصراف و ۴ اقناع نماینده سؤالکننده(، ۶ سؤال با درخواست نماینده

سهؤال کننده به حالت تعویق درآمده و ۲۳۹ سؤال در مراحل مختلف رسیدگی در کمیسیون و ۱ سؤال با عدم اقناع نمایندگان سؤال کننده آماده طرح در صحن

علنی است.

در این میان کمیسیون عمران با ۵۶ سؤال بیشترین و کمیسیون قضایی و حقوقی با ۶ سؤال کمترین ارتباط را با سؤاالت نمایندگان داشتهاند.

در سه ماهه مذکور، وزیر راه و شهرسازی با ۴۳ سؤال، مخاطبِ بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ۲ سؤال، مخاطب کمترین سؤال بودهاند که

۱ جزئیات مربوطه در جدول و نمودار ذیل به تفصیل ارائه شده است.

ردیف وزیر تعداد کل سؤاالت

مختومه در حال بررسی

قانع شده انصرافی کمیسیون صحن علنی

۱ وزیر آموزش و پرورش ۷ — — ۷ —

۲ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ۳ — — ۳ —

— ۳ ۲ — ۵ اطالعات وزیر ۳

۴ وزیر امور اقتصادی و دارائی ۲۱ ۱ — ۲۱ —

۵ وزیر امور خارجه ۱۶ — — ۱۶ —

۶ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۶ ۲ ۱ ۹ —

۷ وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ۱۴ ۲ — ۱۶ —

— ۱۱ ۷ — ۱۷ کشاورزی جهاد وزیر ۸

— ۳ — ۱ ۴ دادگستری وزیر ۹

۱۱ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۱ ۱ — ۲ —

۱۱ وزیر راه و شهرسازی ۴۱ ۲ — ۴۳ —

۱۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت ۳۴ ۱ — ۳۵ —

۱۳ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۵ — ۱ ۶ —

۱۴ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ۱۹ — — ۱۹ —

— ۳۱ — — ۳۱ کشور وزیر ۱۵

— ۸ ۱ — ۹ نفت وزیر ۱۶

۱ ۲۲ ۶ ۱ ۳۱ نیرو وزیر ۱۷

۱

– از آنجا که در زمان تهیه این گزارش، از اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان تنها ۱۱ روز گذشتهاست، تعداد سواالت نمایندگان از وی با سایرین مقایسه نمیشود.

۷

بررسی عملکرد مجلس طی سهماهه اول اجالسیه دوم )پایان دولت دهم( و سهماهه دوم اجالسیه دوم )آغاز دولت یازدهم( نشان میدهد که

۱ تعداد سواالت نمایندگان از وزرای کابینه یازدهم بیش از ۵ برابر افزایش داشته است.

۵٫ تحقیق و تفحص )در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی و مواد ۲۱۴ تا ۲۱۷ آئین نامه داخلی(

از ۱۳۹۲/۱۶/۱۱ تا مورخ ۱۳۹۲/۱۹/۱۶در مجموع ۹ تقاضای تحقیق و تفحص جدید به هیئت رئیسه تقدیم شده است. موضوع این درخواستها عبارتند از:

۱٫ عملکرد بانک مسکن

۲٫ عملکرد سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار از ۱۳۹۱ تا آبان ماه ماه ۱۳۹۲

۳٫ عملکرد پاالیشگاههای کشور

۴٫ عملکرد اداره منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

۵٫ عملکرد فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

۶٫ نحوه واگذاری و بهره برداری از معادن بویژه معادن سنگ آهن

۷٫ بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

۸٫ عملکرد مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(

۹٫ عملکرد صدا و سیمای مرکز لرستان

در مجموع در عمر ۱۵ ماهه مجلس نهم تعداد ۶۹ تقاضاای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه تقدیم شده است که مقایسه آن مدت مشابه در مجلس هشتم،

از رشد ۲/۷ برابری درخواستها حکایت دارد.

از ۶۹ درخواسهت تحقی ق و تفحص دوره نهم پرونده ۴۲ تقاضا همچنان مفتوح است. پرونده ۲۶ تحقیق و تفحص مختومه شده )۲۱ پرونده با انصراف متقاضیان و ۵ پرونده

با رد تقاضها در صهحن علنی( و درخواسهت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشور در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ در

پرونده مشابهی ادغام شده است.

جداول زیر آخرین وضعیت پروندههای جاری و مختومه دوره نهم را نشان میدهد:

فهرست پروندههای تحقیق و تفحص جاری در دوره نهم

ردیف عنوان

تاریخ وصول

درخواست

وضعیت پرونده

۱

دانشگاه آزاد اسالمی ۱۳۹۱/۱۵/۱۱ نزد هیئت تحقیق و تفحص

۲

عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا مردادماه ۱۳۹۱/۱۵/۱۵ ۱۳۹۱ نزد هیئت تحقیق و تفحص

۳

نحوه هزینهکرد اعتبارات فرهنگی موضوع قانون بودجه سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱/۱۶/۲۶ ۱۳۹۱ نزد هیئت تحقیق و تفحص

۴

عملکرد استانداری مازندران در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱/۱۷/۱۲ ۱۳۹۱ نزد هیئت تحقیق و تفحص

۵

عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکتهای خودروساز ۱۳۹۱/۱۷/۱۵ نزد هیئت تحقیق و تفحص

۶

عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ۱۳۹۱/۱۷/۱۶ نزد کمیسیون برای تعیین اعضاء هیئت

۷

عملکرد استانداریها، فرمانداریها، شهرداریها و سازمان همیاری شهرداریها از سال ۱۳۸۷ تاکنون ۱۳۹۱/۱۸/۲۴ نزد هیئت تحقیق و تفحص

۲- انطباق دقیق سؤال با وظایف هر وزیرمیتواند در ساماندهی میزان سؤاالت مؤثر باشد.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷

۹ ۹

۱۶ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۱

۳۰ ۳۱

۳۵

۴۳

تعداد سؤاالت نمایندگان مجلس نهم از وزرا از ۱۳۱۲/۶/۱ الی ۱۳۱۲/۱/۷

۸

۸

عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ۱۳۹۱/۱۸/۲۸ منتظر پاسخ استعالم موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱۴

۹ شرکت

نیکو و مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۱/۱۹/۱۳ ۱۳۹۱ نزد هیئترئیسه برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی

عملکرد سازمان تأمین اجتماعی ۱۳۹۱/۱۹/۲۸ نزد کمیسیون برای تنظیم گزارش نهایی ۱۱

عملکرد شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ نزد کمیسیون برای بررسی ضرورت تحقیق و تفحص ۱۱

عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات کاالهای استراتژیک و تنظیم بازار این کاالها ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ نزد هیئت تحقیق و تفحص ۱۲

عملکرد شرکت ملی نفت ایران ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ نزد هیئترئیسه برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی ۱۳

نحوه تهیه، توزیع، و ذخیره سازی کاالهای اساسی و نظارت بر آن ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ نزد هیئترئیسه برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی ۱۴

۱۳۹۱/۱۱/۳۱ عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران ۱۵

نزد رئیس مجلس برای صدور احکام اعضاء هیئت ۱۳۹۱/۱۲/۲۲

علمی وفناوری رئیس جمهور ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ نزد هیئترئیسه برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی ۱۶ معاونت

عملکرد استانداری بوشهر ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ نزد هیئترئیسه برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی ۱۷

عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ نزد هیئت تحقیق و تفحص ۱۸

فوالد کشور ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ نزد کمیسیون برای تعیین اعضائ هیئت ۱۹ صنعت

عملکرد سازمان چای کشور ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ نزد هیئت تحقیق و تفحص ۲۱

عملکرد استانداری اصفهان ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ نزد هیئترئیسه برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی ۲۱

بیمه کشور ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ نزد هیئترئیسه برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی ۲۲ صنعت

عملکرد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ نزد هیئترئیسه برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی ۲۳

عملکرد استانداری سیستان و بلوچستان از سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ ۱۳۹۲ نزد هیئترئیسه برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی ۲۴

عملکرد شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ نزد کمیسیون برای بررسی ضرورت تحقیق و تفحص ۲۵

عملکرد سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ نزد هیئترئیسه برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی ۲۶

عملکرد سازمان حج و زیارت در خصوص شرکت مرکزی دفاتر خدمات زیارتی سراسری ایران )شمسا( ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ نزد کمیسیون برای بررسی ضرورت تحقیق و تفحص ۲۷

عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ نزد هیئترئیسه برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی ۲۸

نحوه جذب مربیان قرآنی و نیروهای خدماتی در وزارت آموزش و پرورش)سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ )۱۳۹۱ نزد هیئترئیسه برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی ۲۹

عملکرد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ۱۳۹۲/۱۴/۱۵ نزد کمیسیون برای بررسی ضرورت تحقیق و تفحص ۳۱

عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارائی ۱۳۹۲/۱۴/۲۳ نزد هیئترئیسه برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی ۳۱

۱۳۹۲/۱۴/۲۳ عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۳۲

نزد کمیسیون برای بررسی ضرورت تحقیق و تفحص ۱۳۹۲/۱۷/۲۸

عملکرد سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور ۱۳۹۲/۱۴/۲۶ نزد هیئترئیسه برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی ۳۳

عملکرد بانک مسکن ۱۳۹۲/۱۶/۱۲ نزد کمیسیون برای بررسی ضرورت تحقیق و تفحص ۳۴

عملکرد سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار از ۱۳۹۱ تا آبان ماه ماه ۱۳۹۲/۱۷/۱۷ ۱۳۹۲ نزد هیئترئیسه برای بررسی انصراف متقاضیان ۳۵

۳۶

عملکرد پاالیشگاههای کشور ۱۳۹۲/۱۸/۱۸ نزد کمیسیون برای بررسی ضرورت تحقیق و تفحص

عملکرد اداره منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی ۱۳۹۲/۱۸/۱۹ نزد کمیسیون برای بررسی ضرورت تحقیق و تفحص ۳۷

عملکرد فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران ۱۳۹۲/۱۸/۲۱ نزد کمیسیون برای بررسی ضرورت تحقیق و تفحص ۳۸

نحوه واگذاری و بهره برداری از معادن بویژه معادن سنگ آهن ۱۳۹۲/۱۹/۱۳ نزد هیئترئیسه برای ارجاع به کمیسیون ۳۹

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ۱۳۹۲/۱۹/۱۵ نزد هیئترئیسه برای استعالم موضوع تبصره ۷ ماده ۴۱ ۲۱۴

عملکرد مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( ۱۳۹۲/۱۹/۱۵ نزد هیئترئیسه برای ارجاع به کمیسیون ۴۱

عملکرد صدا و سیمای مرکز لرستان ۱۳۹۲/۱۹/۱۵ نزد هیئترئیسه برای ارجاع به کمیسیون ۴۲

فهرست پروندههای تحقیق و تفحص مختوم شده در دوره نهم )با انصراف متقاضیان(

ردیف عنوان

تاریخ وصول

درخواست

تاریخ انصراف

۱ دانشگاه پیام نور در خصوص عملکرد مدیریت و علت اقدامات غیر قانونی و رفتارهای غیر اسالمی مدیران عالی دانشگاه با اساتید و دانشجویان ۱۳۹۱/۷/۱ ۱۳۹۱/۱۵/۱۱

۲ عملکرد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ۱۳۹۱/۷/۲۳ ۱۳۹۱/۱۵/۱۵

۱۳۹۱/۸/۳ ۱۳۹۱/۵/۱۵ پرورش و آموزش وزارت عملکرد ۳

۴

۱۳۹۱/۱۷/۲۳ عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از سال ۱۳۸۴ تا کنون

۱۳۹۱/۹/۱۴

)انصراف ضمنی(

۵ عملکرد مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( ۱۳۹۱/۹/۲۷ ۱۳۹۱/۱۷/۲۳

۱۳۹۱/۱۱/۲۷ ۱۳۹۱/۱۷/۲۳ تجارت بانک عملکرد ۶

۷ عملکرد سازمان میراث فرهنگی‚ صنایع دستی و گردشگری ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ ۱۳۹۱/۱۸/۲۸

۸ شرکتهای زیر مجموعه شهرداری تهران از جمله شرکت راهآهن شهری تهران و حومه ۱۳۹۱/۱۱/۹ ۱۳۹۱/۱۸/۳۱

۹ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور )مادر تخصصی( و شرکتهای تابعه استانی ۱۳۹۱/۲/۱۶ ۱۳۹۱/۸/۳۱

۱

فهرست پروندههای تحقیق و تفحص مختوم شده در دوره نهم ) با رد درخواست در صحن مجلس(

ردیف عنوان تاریخ وصول درخواست تاریخ رد تقاضا در صحن

۱ عملکرد وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه گزینش و اعزام معلمان به خارج از کشور ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ ۱۳۹۱/۱۴/۱۳

۲ عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۳۸۴ تا کنون ۱۳۹۱/۸/۲۳ ۱۳۹۱/۱۴/۱۳

۱۳۹۲/۲/۱۸ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ تاکنون ۱۳۸۷ سال از کشور وزارت عملکرد ۳

۴ عملکرد مدیریت دانشگاه پیام نور

۱۳۹۱/۱۱/۱۷

۱۳۹۲/۱۲/۱۳ ۱۳۹۲/۹/۳

۵ عملکرد جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ۱۳۹۲/۵/۱۶ ۱۳۹۱/۱۲/۱۸

۶٫ رأی اعتماد به وزرا )در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی و مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ آئین نامه داخلی(

مجلس شهورای اسهالمی در بازه زمانی مورد نظر این گزارش، در سهه جلسه به بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی دولت پرداخت و به آقایان علیاصغر فانی،

رضا فرجی دانا و محمود گودرزی رأی اعتماد داد. وضعیت آرای وزرای پیشنهادی به شرح جدول زیر است:

ردیف نام وزارتخانه جلسه مورخ آراء موافق آراء مخالف آراء ممتنع وضعیت

۱ علی اصغر فانی آموزش و پرورش ۲۴ ۵۳ ۱۸۵ ۱۳۹۲/۱۸/۱۷ ۱۴۴ رای اعتماد

۲ رضا فرجی دانا علوم، تحقیقات و فناوری ۳۲ ۷۱ ۱۵۹ ۱۳۹۲/۱۸/۱۷ ۱۴۴ رای اعتماد

۳ سید رضا صالحی امیری ورزش و جوانان ۱۳ ۱۴۱ ۱۱۷ ۱۳۹۲/۱۸/۱۷ ۱۴۴ عدم رای اعتماد

۴ نصراهلل سجادی ورزش و جوانان ۲۲ ۱۱۷ ۱۲۴ ۱۳۹۲/۱۸/۱۹ ۱۵۱ عدم رای اعتماد

اعتماد رای ۲۴ ۴۴ ۱۹۹ ۱۳۹۲/۱۸/۲۶ ۱۵۱ جوانان و ورزش گودرزی محمود ۵

الزم به ذکر است معاونت نظارت در فرایند رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، گزارش »میزان انطباق برنامههای وزرای پیشنهادی با شرح وظایف

قانونی و احکام برنامه پنجم توسعه« را برای برنامه هریک از وزرای پیشنهادی تهیه نمود و در اختیار نمایندگان قرار داد.

۷٫ حضور وزرا و مسئوالن اجرایی در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارش و تبادل نظرات )در اجرای اصل ۷۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ آئین نامه داخلی(

در جلسه شماره ۱۵۶ مجلس شورای اسالمی، مورخ ۱۳۹۲/۹/۶، آقای دکتر ظریف وزیر امورخارجه در صحن علنی مجلس حاضر شد و به ارائه گزارشی در

خصوص»مذاکرات و توافقات حاصله بین جمهوری اسالمی ایران و گروه ۵+۱« پرداخت و تعدادی از نمایندگان نیز دیدگاهها و سؤاالت خود را مطرح کردند.

۸٫ قرائت گزارشهای واصل شده از دستگاهها و سازمانها )در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۱۴ آییننامه داخلی(

در جلسهه شهماره ۱۳۱ مجلس شهورای اسهالمی، مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۳ گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شهورای اسهالمی درخصهوص مسائل اساسی کشور،

حوزههای بخشی و فرابخشی و همچنین اصالح مدیریت بخش عمومی در صحن علنی قرائت شد. این گزارش به موضوع وضعیت اقتصاد کشور، جایگاه آمار

و اطالعات و الزامات گریز از نارسائیهایی وضعیت کنونی پرداخته و در پایان مشکل اصلی ایجادکننده این وضعیت مورد بررسی قرار گرفته است.

۱٫ تطبیق مصوبات دولت با قوانین:

دفتر اجرایی هیئت گزارش عملکرد این دوره را برای درج در این گزارش ارائه نکرده است.

۱۳۹۱/۱۱/۲۷ ۱۳۹۱/۱۹/۱۲ پرورش و آموزش وزارت عملکرد ۱۱

۱۳۹۱/۱۱/۱۸ ۱۳۹۱/۹/۲۲ کشور دریانوردی و بنادر سازمان ۱۱

۱۳۹۱/۱۱/۲۴ ۱۳۹۱/۱۹/۲۸ دی بانک عملکرد ۱۲

۱۳۹۱/۱۱/۲۴ ۱۳۹۱/۱۹/۲۸ کشاورزی بانک عملکرد ۱۳

۱۳۹۲/۱/۲۸ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ رضوی خراسان استانداری عملکرد ۱۴

۱۵ عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از سال ۱۳۸۴ تا کنون ۱۳۹۲/۵/۲۲ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷

۱۶ امور مربوط به مناطق آزاد )تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی( کشور ۱۳۹۲/۴/۵ ۱۳۹۱/۱۱/۳۱

۱۷ نحوه انتصابات در ادارات آموزش و پرورش استان لرستان ۱۳۹۲/۸/۲۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴

۱۳۹۲/۸/۱۴ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ملت بانک عملکرد ۱۸

۱۹ عملکرد سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار از ۱۳۹۱ تا خرداد ماه ۱۳۹۲/۴/۲۵ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ ۱۳۹۲

عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری ۲۱

۱۳۹۲/۱۲/۲۸

۱۳۹۲/۴/۱۷

)انصراف ضمنی(

۲۱ عملکرد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۱۳۹۲/۹/۵ ۱۳۹۲/۱۴/۲۳

۱۱

۱۱٫ نظارت بر شوراها، مجامع و هیأتها )در اجرای ماده ۲۱۸ آئیننامه داخلی(

خالصه اهم گزارشهای واصل شده از ناظرین و مجامع در سه ماهه شهریور، مهر و آبان سال۱۳۹۲ بدین شرح است:

الف( خالصه و فهرست گزارشهای دریافتی از مجامع ملی

نام مجمع خالصه گزارش ناظر و مجمع

هیأت نظارت

اندوخته اسکناس

آقای زمانیان:

۱- گزارش جلسه امحاء اسکناس: جمع کل قطعات اسکناس امحاء شده: ۱۶میلیون و ۹۱۱ هزار قطعه به ارزش ریالی ۲۶۴/۴ میلیارد ریال، جمع کل قطعات ایران

چک: ۷/۲ میلیون قطعه، به ارزش ۳۶۱۱میلیارد ریال

۲- گزارش آماری از امحاء ۱۶/۲میلیون قطعه اسکناس و ۷/۸ میلیون قطعه ایران چک در جلسه امحاء

۳- صورتجلسات انتقال خزائن جواهرات ملی، بحث و بررسی درخصوص صورتجلسههای کمیته امنیت و کمیته مستندنگاری و مرمت، بررسی قرارداد مشاوره با

پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، برون سپاری امور مربوط به ترجمه، بازبینی و تبدیل اسناد موجود خزائن جواهرات ملی از خط و نثر قدیم به فارسی امروزی، انجام

اقدامات الزم درمورد اختصاص سرور مجازی مناسب، بررسی صدور مجوز خرید یک دستگاه اسکنر جهت استفاده اداره نشر اسکناس و خزانه برای تهیه تصویر از

اسناد خزائن جواهرات ملی

۴-گزارش مربوط به۲ جلسه امحاء اسکناس و ایران چک فرسوده و ناقص، یک جلسه دریافت ایران چک، یک جلسه بازگشایی خزانه جواهرات و ۱۲ جلسه بازگشایی

خزانه طبقه تحتانی صندوق پس انداز بانک ملی

۵- گزارش امحاء اسکناس و ایران چک: جمع کل اسکناس امحاء شده: ۱۹/۳۷۵میلیون قطعه به ارزش ریالی ۲۵۸/۴۱۲/۱۱۱ میلیارد ریال، جمع کل ایران چک:

۴/۸۱۱ میلیون قطعه به ارزش ریالی ۲۴۱۱میلیارد ریال

۶- گزارش مربوط به انتقال کمربند زمرد و اظهار نظر درخصوص انتقال کلیه جواهرات به یک مکان و زیر نظر بانک مرکزی

اقدامات معاونت نظارت: خالصه و بهره برداری از گزارشهای واصله و انعکاس اهم مطالب به کمیسیونهای ذیربط

شورای پول و اعتبار

آقای توکلی: گزارش کارشناسی و اظهار نظر درخصوص بررسی پیشنهاد بانک مرکزی پیرامون نرخ سود سپردهها و تسهیالت بانکی و سود اوراق مشارکت در شورا،

به همراه ذکر مشکالت و ارائه راهکار

اقدامات معاونت نظارت: مطالعه، بررسی و پیگیری مصوبات و موضوعات مرتبط شورا با موارد مطرح شده در گزارش ناظر

آقای حسن نژاد: گزارش عملکرد یکساله شورا شامل کلیه صورتجلسات بانک مرکزی درخصوص ۱۶ جلسه برگزار شده در سال ۹۱

اقدامات معاونت نظارت: بررسی تطبیقی گزارش ناظر و گزارشهای ارسالی بانک مرکزی و خالصه برداری و درج اهم مطالب در سوابق شورا

شورا: انعکاس صورتجلسات مربوط به دو جلسه برگزار شده در سال جاری تا پایان کار دولت دهم: بحث و بررسی درخصوص اساسنامه نمونه بانکهای تجاری

غیردولتی، اساسنامه بانکهای توسعهای، دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها، اصالح تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی

اقدامات معاونت نظارت: بررسی گزارشهای واصله و ثبت چکیده آنها در جداول مربوطه، انعکاس موارد به ناظرین و کمیسیونهای ذیربط

شورای رقابت

آقای امامی: انعکاس گزارش عملکرد تا پایان کار دولت دهم، اطالع رسانی مناسب ولی زمان نامناسب برگزاری جلسات، حضور در ۵ جلسه، بحث و بررسی درخصوص

قیمت گذاری خودرو، مخابرات و مترو، قدرت پایین تصمیم گیری به دلیل نداشتن اطالعات و گزارشهای کارشناسی، نتایج نه چندان مثبت

پیشنهاد: اختصاص ردیف مستقل در بودجه و افزایش اعتبار به منظور ایجاد سازوکار برای افزایش راندمان کار و خدمت و اثربخشی

اقدامات معاونت نظارت: پیگیری جهت زمان بندی مناسب جلسات و هماهنگی بیشتر دبیرخانه شورا با ناظرین

آقای قاضیپور: انعکاس گزارش عملکرد از اول شهریور تا پایان آبان ماه سال جاری: برگزاری ۱۲ جلسه طی دوره مذکور که اهم مصوبات شامل موضوع هلدینگ

خلیج فارس بوده، اطالع رسانی به موقع و برگزاری جلسات به طور منظم و در زمانهای مناسب

اقدامات معاونت نظارت: پیگیری موارد نارضایتی ناظر از دبیرخانه شورا از جمله عدم انعکاس مصوبات و نتایج و عدم تطبیق مذاکرات با دستور جلسه

هیات نظارت بر

چاپ و تحویل اوراق

بهادار

هیأت: انعکاس گزارش عملکرد تا پایان کار دولت دهم، تشکیل پرونده برای سفارشات چاپ اوراق بهادار و تکمیل پروندهها جمعا به تعداد ۷۸ فقره، مراجعه به انبارهای

عمومی حسب اعالم شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و انتقال انواع کاغذهای سفید واترمارک به انبار مشترک واقع در شرکت و تحویل تدریجی آن و تنظیم

صورت ریز موجودی کاغذ در پایان هر ماه و تطبیق آن با دفتر موجودی کاغذ شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و رفع هرگونه مغایرت احتمالی، نظارت مستمر بر

شمارش و توزین کاغذهای سفید واترمارک توسط ناظرین هیأت، اعمال نظارت بر تحویل و یا ارسال انواع اوراق بهادار به خزانههای معین استانها، ذیحسابی

دستگاههای اجرایی و بانک ملی توسط نماینده هیأت، تشکیل کمیسیون موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور و امحای

ضایعات و باطلههای ناشی از چاپ و صحافی، جمعا ۴۸ فقره پرونده

اقدامات معاونت نظارت: انعکاس گزارش به ناظر و کمیسیون اقتصادی، بهره برداری و ثبت چکیدهای از گزارش در جداول مربوط به سوابق هیات

مجمع عمومی صندوق

ضمانت صادرات ایران

آقای منصوری: انعکاس گزارش عملکرد از اول شهریور تا پایان آبان ماه سال جاری: اطالع رسانی به موقع اما زمان نه چندان مناسب برای برگزاری جلسات و

همچنین عدم حضور اکثر اعضای اصلی و فرستادن نمایندگان یا معاونین به جلسات

اقدامات معاونت نظارت: پیگیری موضوعات و مطالب ناظر

۱۱

نام مجمع خالصه گزارش ناظر و مجمع

شورای عالی معادن

شورا: گزارش عملکرد تا پایان کار دولت دهم، لیست مصوبات شورایعالی معادن در جلسات متعدد شامل نام معدن یا متقاضی و موضوع، به تفکیک استان، مشتمل بر

۲۵۴ مورد در ۲۸ جلسه.

نحوه پیگیری مصوبات شورا: انجام بازدیدهای نظارتی به صورت دورهای توسط دفاتر تخصصی و ارائه گزارش به شورا، بررسی پروندههای معادن توسط تیم بازرسی

معاونت امور معادن و صنایع معدنی و ارائه گزارش به شورا، ارائه گزارش توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها درخصوص نحوه اجرای مصوبات شورا

اقدامات معاونت نظارت: بررسی و استخراج اهم مطالب گزارش، ارسال به ناظر و کمیسیون صنایع و معادن

هیات سه نفره اجرای

تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون

محاسبات عمومی کشور

هیأت: انعکاس گزارش عملکرد تا پایان کار دولت دهم:

پس از معرفی کامل هر سه عضو هیأت، اولین جلسه هماهنگ شده هیات در شهریور ماه به دلیل تداخل برنامههای نماینده مجلس شورای اسالمی و عدم امکان

حضور ایشان، از رسمیت الزم برای تشکیل یا صدور رأی برخوردار نشد.

اقدامات معاونت نظارت: پیگیری نحوه زمانبندی و تنظیم جلسات و انعکاس گزارش به کمیسیون اقتصادی و ثبت در سوابق هیات

شورای آمایش سرزمین

شورا: انعکاس گزارش عملکرد تا پایان کار دولت دهم، گزارش جامع از عملکرد شورا به همراه عملکرد کمیسیونهای تخصصی ذیل آن به همراه گزارش کارشناسی

از تحلیل وضع موجود بخش بازرگانی

اقدامات معاونت نظارت: خالصه برداری و ثبت چکیدهای از گزارش در جداول مربوطه، انعکاس به کمیسیونهای برنامه، بودجه و عمران و همچنین ناظرین شورا

آقای جعفرزاده: انعکاس گزارش عملکرد سه ماهه اول سال ۹۲، اعالم عدم اطالع رسانی به موقع و استمرار عدم حضور اعضای اصلی شورا

اقدامات معاونت نظارت: پیگیری موضوع عدم اطالع رسانی به موقع از دبیرخانه شورا

کارگروه )کمیته( تعیین

مصادیق محتوای جرایم

رایانهای

آقای اسفنانی: انعکاس گزارش عملکرد سه ماهه اول سال ۹۲، برگزاری مرتب جلسات به صورت هر دو هفته یکبار و هماهنگی مناسب دبیرخانه با ناظرین

شورای گفتگوی

دولت با بخش خصوصی

آقای مصباحیمقدم: انعکاس و مرور گزارش عملکرد دو ساله شورا، اولین جلسه شورا: ۲۳ فروردین ۹۱ )تعداد جلسات برگزار شده شورا تا فروردین ۳۱ :۹۲ جلسه و

۳۱ جلسه کارگروههای تخصصی(، شش ماه تعطیلی جلسات از بهمن ماه ۹۱ تا مرداد ۹۱

اهم موضوعات و مصوبات جلسات: دستورالعمل چگونگی تشکیل و برگزاری جلسات، بررسی نرخ ارز، هدفمندی یارانههای تولید، راههای مقابله با تحریمهای

بینالمللی، پرداخت مالیات برارزش افزوده در فروشهای مدتدار، پیشنویس طرح قانونی حمایت از تولید، پرداخت بدهیهای وزارت نیرو به پیمانکاران بخش

خصوصی، استماع گزارش بانک مرکزی درخصوص معوقات بانکی و دستورالعمل اجرایی ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱، گزارش وزارت نیرو درخصوص بدهیهای

معوق آن وزارتخانه به پیمانکاران طرف قرارداد، گزارش پنج ماهه اتاق بازرگانی درخصوص تبصره یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گزارش مربوط به آیین

دادرسی تجاری

اقدامات معاونت نظارت: بررسی و بهره برداری از گزارش واصله و ثبت اهم مطالب ذکر شده در جداول مربوطه

ستاد ساماندهی

و حمایت از مشاغل خانگی

آقای رحماندوست:

۱- اولین جلسه ستاد در سال ۹۲ به ریاست آقای لبافی )معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( در تاریخ ۹۲/۵/۱۶ در وزارتخانه تشکیل

گردید.

اهم موضوعات مطرح شده: تاکید بر ضرورت همکاری و توجه به فعالیتهای شبکهای و پشتیبانی در مشاغل خانگی، توضیح در خصوص توزیع تسهیالت قرض

الحسنه سال ۹۲ مشاغل خانگی، ارائه کلیات طرح پیشنهادی “ساماندهی و حمایت از پشتیبانهای مشاغل خانگی”.

اهم مصوبات: بررسی چگونگی تخصیص و توزیع تسهیالت قرض الحسنه سنوات گذشته و میزان موفقیت هر یک از دستگاههای ذیربط، ارائه گزارشی از چگونگی

تعیین تسهیالت قرض الحسنه و چگونگی توزیع آن در آخرین جلسه شورایعالی اشتغال در سال ۹۲، اختصاص ۲۱% منابع تخصیصی ساالنه صندوق امام رضا )ع( به

مشاغل خانگی، پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به پرداخت تسهیالت به فعالیتهای پشتیبانی،

بررسی پیشنهاد سازمان بهزیستی مبنی بر تفویض اختیار صدور مجوز مشاغل خانگی، بررسی پیشنهاد افزایش سهم دولت در پرداخت حق بیمه فعاالن مشاغل خانگی،

پیگیری معاونت تعاون در مورد ساز و کار تشکیل تعاونیهای متشکل از افراد مستقل.

۲- اعالم اینکه تا پایان کار دولت دهم، ستاد جلسه دیگری نداشته است.

اقدامات معاونت نظارت: بهره برداری و ورود اطالعات در جداول گزارشها و ارسال به کمیسیون اجتماعی.

شورای عالی

آموزش و پرورش

آقای سلطانی صبور: بررسی ماده واحدهی شاخصهای استاندارد ارزشیابی نظام آموزش و پرورش )از میان ۱۴۷ شاخص، ۴۶ شاخص مورد بررسی قرار گرفت که ۱۸

شاخص کیفی و ۲۹ مورد آن کمی بود.(

تدوین فرآیند اولویت بندی شاخصها شامل: ۱- متوازن بودن، ۲- جامعیت، ۳- کالن بودن، ۴- متناسب بودن با اسناد تحولی، ۵- جهانی بودن، ۶- قابلیت سنجش

و اندازه گیری، ارائه جدول رتبه بندی شاخصهای مصوب بر اساس فرم نظرخواهی و جمع بندی کارگروه تخصصی.

اقدامات معاونت نظارت: بهره برداری و خالصه مطالب، ارسال به کمیسیون آموزش و تحقیقات.

شورای عالی آمار آقای دوگانی:اعالم گزارش برگزاری یک جلسه شورا مورخ ۹۲/۳/۲۱، با دستورجلسه:

۱۲

نام مجمع خالصه گزارش ناظر و مجمع

تنظیم شناسنامه شاخصهای آماری، ۲- بررسی طرح جامع آمارگیری از مسافران شهر مشهد مقدس، ۳- ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در سال اول اجرای

برنامه ملی آمار، ۴- ارائه پیشنهادها

اقدامات معاونت نظارت: مطالعه و بررسی موارد اشاره شده، استفاده از اطالعات در جداول گزارشها، ارائه به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی.

شورا: برگزاری یک جلسه شورای عالی و ۲ جلسه کمیسیون تخصصی با موضوع بررسی ” شاخصهای عملکرد سند چشم انداز بیست ساله کشور”

اهم موضوعات مطرح شده شامل: ۱- بررسی و تصویب طرح آمارگیری از مسافران مشهد مقدس، ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در سال اول برنامه ملی

آمار، ۳- تصویب کلیات شناسنامه شاخصهای موضوع ماده ۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی.

اهم مصوبات شامل: تفویض وظیفه بررسی و تصویب شناسنامههای مزبور از سوی شورا به کمیسیون، تایید اجرای طرح آمارگیری از مسافران مشهد مقدس با تامین

اعتبار از سوی استانداری خراسان و با نظارت مرکز آمار ایران، تاکید بر اتخاذ تمهیدات مورد نیاز برای اجرای کامل مفاد ماده ۶۸ قانون برنامه پنجم از سوی دستگاههای

اجرایی.

اقدامات معاونت نظارت: پیگیری برگزاری جلسات شوراو علت عدم دعوت از آقای رجبی، بهرهبرداری گزارش، ارسال به کمیسیونهای برنامهوبودجه و اقتصاد.

هیات نظارت بر

مسافرتهای خارجی

کارکنان دولت

هیات: اعالم آمار مجموع نفرات درخواستی: ۲۹۱۶ نفر، مجموع نفرات موافقت شده: ۲۳۱۹ نفر،

مجموع نفر-روز درخواستی:۳۶۳۸۶مجموع نفر-روز موافقت شده: ۳۱۹۱۴نفر-روز

اقدامات معاونت نظارت: پیگیری علت عدم دعوت از آقای زارعی، اطالع رسانی تغییر زمان برگزاری جلسات، خالصهبرداری گزارش هیات و ارسال به کمیسیون

امنیت ملی و سیاستهای خارجی.

شورای عالی علوم،

تحقیقات و فناوری

شورا: ۱- این شورا از تاریخ تاسیس تا کنون ) پایان مرداد ماه سال ۹۲( تعداد ۱۴ جلسه با حضور اعضاء تشکیل و از این تعداد ۲ جلسه در سال ۹۲ برگزار نموده است

که اهم ۲ جلسه اخیر شامل: تصویب ایین نامه اجرایی بند ۱۱۶ قانون بودجه سال ۹۲، تصویب کلیات طرح کالن ملی »فرهنگ جامع زبان فارسی« و »اصالح خط

مشیها و ساز و کارهای اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی«، تصویب تشکیل کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی به درخواست مسئوالن قضایی، تامین

اعتبار طرح کالن ملی »نظام حکومتی الگو« تا اسفند ۹۲، تصویب کلیات طرح کالن ملی »مدیریت، سیاستگذاری و ارزیابی خطر آالیندههای مواد غذایی و محیط

زیست« و »طراحی و ساخت سامانه منظومه ماهوارهای تدافعی«، موافقت با طرح کالن ملی »کسب دانش فنی، بومی سازی و تولید صنعتی خانواده، طرحهای لیتیومی

کشور« ۲- تشکیل جلسات کمیسیون دائمی شورای عالی عتف: از ابتدا تا پایان کار دولت دهم تعداد ۷ جلسه کمیسیون دائمی با حضور اعضاء رسمی و سایر مدعوین

از دستگاه ههای اجرایی، دانشگاهی و پژوهشگاهها.

اهم مصوبات شامل: ارائه گزارش »تعامالت علم و فناوری و رابطه آن با امنیت ملی و دیپلماسی در ایران« و »طراحی و ساخت لیزر الکترون ازاد«، »روش شناسی

ارزیابی نظام نوآوری فناورانه«، »کمیسیون ملی نظام اطالع رسانی علم و فناوری«، »پیشرفت طرحهای کالن ملی مصوب شورای عالی عتف«، ارائه طرحهای کالن

ملی )توسعه علم و فناوری رمز کشور، سیر پیشرفت تفسیر قرآن، بررسی مولفههای اقتصاد ملی(، ارائه گزارش پیشرفت طرحهای کالن ملی) بومی سازی فناوری

کلیدی حوزه زیر سطح، شبکه ملی اطالعات، ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز و …(

اقدامات معاونت نظارت: پیگیری زمان برگزاری جلسات کمیسیون دائمی شورا به دلیل تداخل با جلسات صحن، بهرهبرداری و ارسال گزارش به کمیسیون

آموزش.

شورای نظارت بر

سازمان صدا و سیما

شورا: برگزاری ۶ جلسه، تصویب ۱۸ مصوبه و انجام ۵۷ مکاتبه با سازمان، جدول تشکیل جلسات شورا، فهرست نحوه حضور اعضاء شورا در جلسات، میزان حضور

نمایندگان مجلس، مصوبات و دستورالجلسه شورا، انتخاب آقای شجاعی کیاسری با اکثریت آرا بعنوان نماینده شورای نظارت در کمیسیون بررسی تبلیغات، ارائه

گزارشی از برنامههای پیش بینی شده سازمان صدا و سیما در ایام انتخابات ویژه برنامههای پیشنهادی تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، تاکید اعضای

شورا بر رعایت اصل بی طرفی از سوی رسانه ملی در پخش برنامههای ویژه، ارائه کنداکتور برنامههای انتخاباتی رسانه ملی در شبکههای گوناگون صدا و سیما و

تاکید بر فراهم نمودن فضای مناسب جهت استفاده کاندیداها از فرصتها، ارائه یک چارت تشکیالت جدید از طرف رئیس، در نظر گرفتن یک پست معاون اجرایی

برای رئیس شورا، دعوت از رئیس سازمان صدا و سیما در جلسات شورا، جدول فهرست مکاتبات انجام شده واحد نظارت سیما با رئیس سازمان صدا و سیما.

اقدامات معاونت نظارت: بهره برداری موارد ذکر شده در گزارش، ورود اطالعات الزم در جدول گزارشها و ارسال گزارش به کمیسیون فرهنگی

شورایفرهنگی-

اجتماعیزنان و خانواده

خانم افتخاری: اطالع رسانی به موقع بوده) در بعضی موارد جلسات فوق العاده همزمان با جلسات مجلس یا با هماهنگی و اطالع رسانی چندان مناسب انجام نمی

گیرد( در بعضی موارد مذاکرات از دستور جلسات خارج می باشد.

اقدامات معاونت نظارت: بهره برداری موارد ذکر شده در جدول گزارشها.

دبیرخانهدائمی

کنفرانسهایبینالمللی

فلسطین

آقای سالک: اطالع رسانی به موقع، حضور فعال اعضاء، مصوبات و رای گیری بر اساس روال قانونی، انعکاس مصوبات و نتایج به ایشان

اقدامات معاونت نظارت: دریافت گزارش سه ماهه دوم سال ۹۲ و بهره برداری نکات مورد پیگیری.

آقای کامران: برگزاری ۳ جلسه دبیر خانه در سه ماهه اول سال، اطالع رسانی به موقع و زمان برگزاری جلسات رضایت بخش، حضور اکثر اعضاء، اهم مصوبات

شامل: پیگیری مشکالت کنفرانس تونس از مسئولین وزارت خارجه، طرح سوال از کاندیداهای ریاست جمهوری در موضوع فلسطین، شرکت در همایش بزرگداشت

ام فرحات و تهیه بیانیه در مورد درگذشت وی، بررسی موضوع جلسه ای در یکی از سالنها برای روز ” یوم النکبه”، ارسال CD جمعیت دفاع از فلسطین به امور

مساجد، اقدام جهت فعالسازی تابلوی LCD شهرداری

۱۳

نام مجمع خالصه گزارش ناظر و مجمع

پیشنهادات و دیدگاههای ناظر: باید برای فلسطین این جلسات اثرگذار باشد، االن حالت اداری دارد، انجمنهای مردم نهاد باید بیشتر میدان پیدا کنند و وزارت خارجه

باید بیش از این برای آنها مایه بگذارد.

اقدامات معاونت نظارت: مطالعه و بررسی گزارش واصله، بهره برداری و خالصه موارد ذکر شده.

گزارش وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت و درمان: ۱ – تنظیم آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در

دوازده فصل شامل: کلیات، راهبردهای و فناوری انجام وظایف صندوق، فناوری اطالعات و خدمات اداری، ورود به خدمت، استخدام، انتصابات، توانمندسازی کارمندان،

حقوق و مزایا، نظارت و ارزیابی عملکرد، حقوق و تکالیف کارمندان، بازنشستگی و تامین اجتماعی و مقررات مختلف. ۲- تنظیم آیین نامه مالی و معامالتی صندوق

رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هشت فصل شامل: کلیات، بودجه و منابع مالی درآمد، پرداختها و هزینهها، معامالت، سرمایه گذاری،

تنظیم حساب و نظارت، اموال، ماشینآالت و تجهیزات

اقدامات معاونت نظارت: بهره برداری گزارش رسیده، ارسال به ناظرین شورای عالی اداری.

ب( خالصه و فهرست گزارشهای دریافتی از مجامع استانی

نام مجمع خالصه گزارش مجمع

شورای برنامه ریزی و توسعه

استان اصفهان

مجمع:

۱- برگزاری ۱۱ نشست با ۹۵۳ مصوبه

۲- گزارش راهاندازی نخستین مرکز مبادالت پیمانکاری فرعی

۳- تصویب سند راهبردی بخش مسکن و عمران شهری در برنامه پنجم توسعه

۴- تصویب سند راهبردی پیشرفت بخش سالمت استان در برنامه پنجم توسعه

۵- ارایه مشکالت ناشی از محدودیت اعتبارات هزینهای و میزان کسری اعتبارات دستگاههای اجرایی

مجمع:

۱- گفتگو و بررسی درباره مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی

۲- ارائه مطالعات آمایش سرزمین در بخش آموزش

مجمع:

۱- گفتگو و بررسی درباره مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی

۲- ارائه مصوبات کارگروه استانی ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه

۳- ارائه گزارش مرتبط با مطالعات آمایش سرزمین استان

اقدامات معاونت نظارت: تجمیع کلیه گزارشهای رسیده، بررسی ، بهره برداری و ثبت در جداول مربوطه

شورای برنامه ریزی و توسعه

استان کهکیلویه و بویراحمد

مجمع:

۱- طرح و تصویب تعدادی درخواست تعیین کاربری اراضی در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی

۲- تعیین تکلیف ادارات عضو کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به انجام اقدامات الزمه درخصوص احداث موزه تخصصی در کارگروه

تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

اقدامات معاونت نظارت: بررسی، بهره برداری و خالصه برداری از گزارش واصله و ثبت در سوابق شورا

شورای برنامه ریزی و توسعه

استان فارس

مجمع:

۱- بررسی پیشنهادهای کارگروههای تخصصی

۲- ارائه برنامههای عملیاتی اداره کل محیط زیست استان

۳- ارائه برنامههای عملیاتی مدیریت تعاون و روستایی استان

اقدامات معاونت نظارت: مطالعه و بررسی گزارش و ثبت چکیده ای از گزارش در جداول مربوطه، انعکاس گزارش به ناظرین مربوطه

شورای برنامه ریزی و توسعه

استان خراسان شمالی

مجمع:

۱- برگزاری شش جلسه و تصویب ۱۹ مصوبه

۲- ارائه گزارش درخصوص یکصدمین سفر ریاست جمهوری توسط معاون سیاسی استاندار

۳- بررسی طرح جامع شهر راز

۴- ارائه گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی

۵- ارائه گزارش مدیرکل آموزش و پرورش درخصوص سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

۶- بحث پیرامون بودجه سال جاری و استفاده از ظرفیتهای آن

۷- بررسی جذب اعتبارات

۸- تصمیم گیری درخصوص پروژههای مطالعاتی

اقدامات معاونت نظارت: استخراج خالصه ای از اهم موضوعات و مصوبات شورا و ثبت چکیده از آن در جداول مربوطه

کمیته هماهنگی اشتغال استان

خراسان شمالی

مجمع:

۱- برگزاری هفت جلسه و تصویب چهل و نه مصوبه

۱۴

نام مجمع خالصه گزارش مجمع

۲- همکاری با سیستم بانکی جهت پیگیری مطالبات معوق تسهیالت مشاغل خانگی

۳- تسریع در روند و افزایش تعداد صدور مجوز مشاغل خانگی

۴- مکلف نمودن دستگاههای اجرایی به پیگیری مطالبات معوق تسهیالت پرداختی

۵- متعهد نمودن دستگاههای اجرایی استان به ایجاد ۲۶۵۱۶ شغل

اقدامات معاونت نظارت: بررسی گزارش واصله و بهره برداری جهت ثبت در سوابق کمیته

شورای فرهنگ عمومی استان

چهارمحال و بختیاری

مجمع:

۱- بحث در مورد فرق ضاله

۲- طرح خطوط اصلی وظایف دست اندرکاران

۳- بحث پیرامون همایش نقش نماز در دفاع مقدس

۴- بحث پیرامون آسیبهای مراسم مذهبی

۵- بحث پیرامون مشکالت دایره متوفیات شهرداریها

۶- رصد فرهنگی تاثیر تولید لوازم التحریر

اقدامات معاونت نظارت: بررسی موضوعات و استخراج اهم مطالب ذکر شده و مورد بحث در جلسات شورا

شورای فرهنگ عمومی

استان خراسان شمالی

مجمع:

۱- برگزاری بیست و شش جلسه

۲- تدوین مجموعه اولویتهای راهبردی فرهنگ عمومی خراسان شمالی

۳- تشکیل کمیته تخصصی رسانه و فرهنگ عمومی باهدف تبیین اهداف شورا

۴- تدوین مجموعه پژوهشهای صورت گرفته در مراکز آموزش عالی و دانشگاههای استان در زمینه فرهنگ عمومی

اقدامات معاونت نظارت: استخراج خالصه ای از اهم موضوعات و مصوبات شورا و ثبت چکیده از آن در جداول مربوطه

شورای برنامهریزی و توسعه

استان مازندران

مجمع:

گزارش سه ماهه دوم سال ۹۲

۱- ارائه خالصه گزارش میزان جذب ریالی اعتبارات تملک دارایی و سرمایهای منتهی به سال۹۱ توسط رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی

بر اساس آیین نامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان

۲- ارائه گزارش دستگاههای اجرایی )راه و شهرسازی، اوقاف و امور خیریه، آب منطقهای، ورزش و جوانان، نوسازی مدارس(

۳- بررسی و تأیید آخرین مصوبات کارگروههای تخصصی شورای برنامهریزی و توسعه استان

۴- توزیع اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی استان در سال ۹۲ توسط دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری

۵- تشریح برخی ضوابط الزماالجرا برای دستگاههای اجرایی توسط مدیرکل محترم دیوان محاسبات استان

اقدامات معاونت نظارت: مطالعه و بررسی گزارش و ثبت چکیده ای از گزارش در جداول مربوطه، انعکاس گزارش به ناظرین مربوطه

ج- اقدامات اداره کل ساماندهی امور ناظرین

مجمع یا ناظر مربوط مخاطب نامه اقدام

اعالم رای قطعی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین

)بالغ بر۱۱۱مورد(

ناظرین مرتبط

ارسال ابالغ نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به ناظرین ذیربط) با توجه به

موضوع مورد بحث(

— اعضاء هیات رئیسه و نمایندگان

ارسال جدول استنادات قانونی و نظر کارشناسی معاونت نظارت در خصوص طرح

)اصالح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین(

هیاتمرکزینظارتبر انتخابات شوراهای اسالمیکشور نمایندگان ناظر در هیات مذکور ابقا یا نسخ تبصره ۱ بند ۷ ماده ۳۵ قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشور

ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

آقای ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه

اجتماعی

پیگیری عدم دعوت از آقای رحماندوست در جلسات ستاد

کمیته اجرا و پیگیری و هماهنگیهای الزم جهت

حمایت از انقالب مردم فلسطین

آقای اختری، آقای سالک پیگیری عدم دعوت از آقای سالک در جلسات کمیته

شورایعالی اشتغال رئیس جمهور پیگیری عدم دعوت از آقای عزیزی در جلسات شورا

شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم آقای آشتیانی و آقای امیر آبادی ارسال گزارش عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه

شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس آقای قادری و آقای اسمعیلی ارسال دستورکار پنجمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان

— آقای میر محمدی

در خصوص ابالغ رای تطبیق مصوبات دولت با قوانین به ریاست جمهور مربوط به

موضوع “بخشی از وظایف دستگاههای اجرایی در استان اصفهان” به نمایندگان استان

اصفهان

هیات نظارت بر سفرهای خارجی آقای سبحانی نیا

در خواست گزارش سفرهای خارجی نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسالمی در

شش ماهه اول سال ۱۳۹۲

۱۵

شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان آقای فوالدگر

ارسال دستورکار و پیوستهای یکصدو سی و یکمین نشست شورای برنامه ریزی و

توسعه استان اصفهان

شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان آقای طباطبایی

ارسال دستورکار و پیوستهای یکصدو سی و دومین نشست شورای برنامه ریزی و

توسعه استان اصفهان

شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی آقای حسینی صدر پیگیری عدم دعوت در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران آقای هاشم زهی پیگیری تشکیل جلسات هیات

شورای پول و اعتبار و هیات نظارت اندوخته اسکناس ناظرین مربوطه عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در اجرای قانون مبارزه با پولشویی

شورای آمایش سرزمین ناظرین مربوطه ارسال گزارش عملکرد یکساله شورا

هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار آقای قره سید رومیانی ارسال گزارش عملکرد پنج ماهه شورا

شورای عالی معادن آقای اسمعیلی ارسال گزارش عملکرد یکساله شورا

د- فهرست نمایندگان ناظر کمیته هماهنگی اشتغال استانها که حکم آنها از سوی رئیس مجلس صادر و به استاندار ذیربط نیز ابالغ شده است.

نام استان ناظر منتخب نام استان ناظر منتخب

آذربایجان شرقی آقای شیری سیستان و بلوچستان آقای اربابی

آذربایجان غربی آقای قاضی پور فارس آقای احمدی

اردبیل آقای افضلی فرد قزوین آقای رحمنی

اصفهان آقای حاجی قم آقای امیر آبادی

البرز آقای کیائی نژاد کردستان آقای کریمیان

ایالم آقای احمدی کرمان آقای منظری توکلی

بوشهر آقای احمدی کرمانشاه آقای رزم

تهران آقای محجوب کهکیلویه و بویر احمد آقای زارعی

چهارمحال و بختیاری آقای سلطانی گلستان آقای رجبی

خراسان جنوبی آقای عبداهلل زاده گیالن آقای جعفرزاده

خراسان رضوی آقای محمد زاده لرستان آقای قائید رحمت

خراسان شمالی آقای عزیزی مازندران آقای دامادی

خوزستان آقای انصاری مرکزی خانم بیات

زنجان آقای علیمردانی هرمزگان آقای جباری

سمنان آقای رستمیان همدان آقای پور مختار

ها- فهرست باقیمانده نمایندگان عضو کمیته حل اختالف استانها که حکم آنها از سوی رئیس مجلس صادر و به استاندار ذیربط نیز ابالغ شده است

نام استان عضو منتخب نام استان عضو منتخب

آذربایجان شرقی

آقای مددی

قم آقای آشتیانی

آقای فتحی پور

هرمزگان

آقای جباری فارس آقای برومندی

آقای آرامی کرمانشاه آقای منوچهری

و- فهرست باقیمانده نمایندگان عضو شورای فرهنگ عمومی استانها که حکم آنها از سوی رئیس مجلس صادر و به استاندار ذیربط نیز ابالغ شده است

نام استان عضو منتخب نام استان عضو منتخب

آذربایجان شرقی آقای شیری فارس آقای جعفرپور

تهران آقای رحماندوست قم آقای آشتیانی

هرمزگان آقای آشوری

ز- فهرست گزارشهای ارسالی به روسای کمیسیونهای تخصصی

موضوع گزارش کمیسیون مربوطه مرجع ارسال

عملکرد شورایعالی آب و دلیل عدم تشکیل جلسات کشاورزی، آب و منابع طبیعی وزارت نیرو

۱۶

موضوع گزارش کمیسیون مربوطه مرجع ارسال

عملکرد شورای پول و اعتبار اقتصاد و برنامه، بودجه و محاسبات بانک مرکزی

عملکرد شورایعالی آمار اقتصاد و برنامه، بودجه و محاسبات مرکز آمار ایران

عملکرد هیات نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

عملکرد هیات نظارت اندوخته اسکناس اقتصاد و برنامه، بودجه و محاسبات آقای زمانیان

عملکرد شورای عالی آمار اقتصاد و برنامه، بودجه و محاسبات آقای دوگانی

اجرای قانون مبارزه با پولشویی

اقتصاد، امنیت ملی و سیاست خارجی و

حقوقی و قضایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

عملکرد شورایعالی معادن صنایع و معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت

نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی شهر تهران صنایع و معادن سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

واگذاری سهام شرکت خودرو سازی سایپا صنایع و معادن سازمان بازرسی

عملکرد ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

عملکرد ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اجتماعی آقای رحماندوست

عملکرد شورای عالی آموزش و پرورش آموزش و تحقیقات وزارت آموزش و پرورش

عملکرد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری آموزش و تحقیقات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

عملکرد شورای عالی آموزش و پرورش آموزش و تحقیقات آقای سلطانی صبور

عملکرد هیات نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت امنیت ملی و سیاست خارجی ریاست جمهوری

عملکرد هیات نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت امنیت ملی و سیاست خارجی هیات نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت

عملکرد دبیرخانه دائمی کنفرانسهای بین المللی فلسطین امنیت ملی و سیاست خارجی آقای کامران

عملکرد ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عملکرد هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی بهداشت و درمان آقایهاشم زهی

عملکرد شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما فرهنگی سازمان صدا و سیما

ح- اقدامات دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها

۱- تهیه پیش نویس پیشنهادهای اصالح قانون انتخابات شوراهای اسالمی کشور و ارائه به مراجع ذیربط

۲- پیگیری پروندههای موجود در محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری علیه هیأتهای نظارت برای انتخابات شوراهای اسالمی در استانهای تهران، گیالن،

مازندران و خوزستان

۳- حضور در استانهای خوزستان، گیالن و مازندران جهت پیگیری پروندههای انتخابات و شکایات باقی مانده

۴- هماهنگی با وزارت کشور جهت رسیدگی به تخلفات مجریان و ناظران انتخابات

۱۱٫ رسیدگی به شکایات مردم در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از ۱۳۹۲/۶/۷ تا مورخ ۱۳۹۲/۹/۶، تعداد ۷۸۱ فقره شکایت دریافت کرد که به شرح زیر در کارگروههای کمیسیون مورد

بررسی قرار گرفت:

ردیف

اقدام

کمیته

ه۳ واصل شکایات ثبت

ای بر گرفته انجام مکاتبات

صالحیت در شکایات

کمیسیون

جوابیه

ها

واصله ی

اعم از واسطه ای و قطعی

دستگاهها پاسخ ارسال

برای شکات

)شکایاتی شکات راهنمائی

کاری صالحیت در که

داده تشخیص کمیسیون

است( نشده

اد باستن شکایت بایگانی

کمیسیون داخلی نامه آیین

)فاقد آدرس، تکراری(

پیروی

ها

برای صادره ی

که کمیسیون مکاتبات

مقرر مهلت در آنها جواب

نشده واصل

متشاکی و شاکی از دعوت

یا بازدیدها تعداد

گرفته انجام ماموریتهای

باقیمانده شکایات

پرونده )

ها

نوبت در ی

( رسیدگی

۵۵ ۱ ۱ ۶۵ ۲ ۱۳۴ ۴ ۳۱ ۱۲۹ ۱۸۲ اجتماعی و رفاهی ،فرهنگی کمیته ۱

۲۷ ۱ ۱ ۲۷ ۵ ۲۶۵ ۷ ۵۷ ۹۸ ۱۶۵ عمرانی و فنی ،اقتصادی کمیته ۲

۴۲ ۱ ۱ ۲۸ ۲ ۱۱۴ ۱۱ ۸۳ ۱۱۴ ۱۱۹ نظامی و سیاسی کمیته ۳

۳۵ ۱ ۱ ۵۳ ۱ ۱۳۳ ۱۹ ۷۴ ۱۸۳ ۲۱۹ قضائی کمیته ۴

۶۸ ۴ ۲۵ ۷۵ ۴ ۱ ۱ ۲۳۷ ۲۳۶ ۹۵ ویژه امور و مجلس کمیته ۵

۱۷

۴ ۲۶ ۲۴۸ ۱۴ ۶۴۶ ۴۱ ۴۸۱ ۷۵۱ ۷۸۱ ۷۸۱ جمع

گزارش به صحن:

مستند به ماده ۱۱۵ آئیننامه داخلی، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد گزارش معاونت نظارت مجلس از »عدم رعایت مواعد قانونی ابالغ

قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابالغ برخی از قوانین مصوب مجلس از سوی رئیسجمهور وقت« در جلسه علنی شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۷/۱۲

قرائت شد.

۱۲٫ موارد ارجاعی از ریاستت و هیأت رئیسته مجلس و موضتوعات خاص نظارتی که عالوه بر امور جاری در دستور پیگیریهای معاونت

نظارت قرار داشته است:

۱- حضور منظم و فعال در شورای دستگاههای نظارتی کشور، کمیسیون دبیرخانه این شورا و همکاری در کارگروه برگزاری نمایشگاه این شورا در جنب

سیزدهمین آمبودزمان آسیایی در تهران و ارائه گزارش کارگروه نظارت بر قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد در آن، ارسال گزارش عملکرد

دستگاههای اجرائی و نظارتی برای هفت نهاد مهم بینالمللی ازجمله بانک جهانی و سازمان شفافیت به زبان انگلیسی، ارسال گزارش »بررسی وضعیت ایران

کد« برای ریاست محترم جمهور متضمن تبعات و عوارض حذف ایران کد و …

۲- پیگیری مستمر و منظم مقدمات برگزاری »اولین همایش نظارتی مجلس شورای اسالمی با رویکرد ارتقاء تعامل وکارآمدی« برای سال آینده با هدف تبیین

اقدامات نظارتی مجلس به همراه ارزیابی جامع و تشریح نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهادات، بررسی راهکارهای افزایش همکاری متقابل مجلس و دیگر

دستگاههای نظارتی کشور، بررسی راهکارهای تعمیق همکاری متقابل دولت و مجلس در امور نظارتی، نقش نمایندگان ناظر و نیز کمیسیونها و واحدهای

فعال نظارتی مجلس در دوره نهم و گفتمان مقدماتی برای »جایگاه نظارت مجلس در الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت با رویکرد حاکمیت قانون« و »نقش

نظارتی مجلس در تحقق برنامههای دهه پیشرفت وعدالت با رویکرد حاکمیت قانون«

۳- شرکت در جلسات کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی موضوعات »وضعیت سیاستهای پولی وارزی در کشور« و »نظارت بر

سیاستهای کلی انرژی«

۴- پیگیری و دریافت گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری )موضوع تصویبنامههای هیات وزیران(

و انعکاس آن به کمیسونهای ذیربط در مجلس و سایر مراجع ذیربط

۵- موضوعات تحت اقدام:

۱-۵- بررسی پاسخهای واصله از وزارت امور اقتصادی ودارائی و بانک مرکزی درخصوص عملکرد ستاد مبارزه با پولشویی در اجرای قانون مبارزه با

پولشویی و پیگیری مراتب از سازمان بازرسی کل کشور

۲-۵- گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درخصوص برخی تخلفات سازمان گمرک کشور و پیگیری از مراجع ذی ربط برای حصول نتیجه

نهائی

۳-۵- پیگیری تخلفات دولت دهم در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها

۴-۵- پیگیری راهاندازی کارخانجات تعطیل شده نساجی ارجاعی از سوی ریاست محترم مجلس

۵-۵- ادامه پیگیری گزارش قرائت شده کمیسیون اجتماعی از تریبون مجلس در مورد »عدم پایبندی دستگاههای ذی ربط به حل مشکالت بیمهای

کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی« برای حصول نتیجه که تحت رسیدگی قضائی است .

۶-۵- بررسی و پیگیری موضوع »عزل و نصب پستهای دولتی از نگاه قانون« ارجاعی از سوی ریاست محترم مجلس

۷-۵- بررسی و پیگیری نحوه پرداخت حق سنوات و معوقات حقوق بازنشستگی خانوادههایمعظم شهدا )ارجاعی از سوی ریاست محترم مجلس(

۸-۵- بررسی و پیگیری موضوع »نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی« واصله ازجمعیت هالل احمر

۹-۵- بررسی کارشناسی تدوین پیشنویس مقدماتی طرح »قانون نظارت جامع مجلس«

۱۱-۵- پیگیری اجرایی شدن دستورالعمل تشکیل ستاد صیانت از فرهنگ عمومی و حقوق شهروندی در مجلس

۱۱-۵- پیگیری نامه واصله از کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه، اراضی بایر

و موات اصالحات ارضی

۶- تعامل و ارائه نظرات و گزارش کارشناسی درباره قانون اخیرالتصویب مجلس برای ساماندهی حضور نمایندگان ناظر مجلس در مجامع ، هیاتها و شوراها


برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

لینک کوتاه :http://www.piyarom.ir/?p=9692

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.